سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 اولويت آموزشي و پژوهشي


اولویتهای آموزشی

1-انکلوژی:

روشهای تشخیصی نظیر اسکن های
Octreotide SPECT-CT
18F- FDG PEC-CT

2-روشهای درمانی با استفاده از چشمه های باز رادیو اکتیو  نظیر
Bone Palliation , MIBG Therapy
Octreotide Therapy

3- کاردیولوژی هسته ای

4- سایر روش های تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ایاولویتهای  پژوهشی

کلیه پژوهش های کاربردی در مورد تعیین ارزش روشهای تشخیصی پزشکی هسته ای و ارتقای کیفیت این روشها (Optimization)،  در زمینه بیماری های انکولوژی - کاردیولوژی و نفرولوژی 
پژوهش در مورد روشهای درمانی پزشکی هسته ای با استفاده از پرتوداروهای جدید پژوهش در مورد کیفی سازی پروتکل های پزشکی هسته ای - علوم پایه