چهارشنبه  05 آذر 1399 
 
 خدمات درماني
بخش درمان شامل:

درمان سرطان تیروئید با رادیوداروی ید - 131

درمان تسکینی متاستاز های استخوانی ناشی از سرطان ها با رادیوداروهای استرانسیوم - 89 و سماریوم - 153

درمان تومور های نورواندوکرین با رادیوداروی 131I-MIBG

درمان سرپایی پرکاری تیروئید با رادیودارو ید - 131