سه شنبه  31 فروردين 1400 
 
 برنامه آموزشي (كوريكولوم) رشته تخصصي پزشكي هسته اي - 1395
تاريخ  1395/06/06
منبع اخبار : منبع اول خبر
 از آنجا كه نتيجه نهائي آموزش پزشكي تربيت افرادي مسئول، متخصص و متعهد براي ارائه خدمات سلامت در سطح جامعه استت، عرصه هاي آموزش تخصصي علوم پزشكي از عرصه هاي ارائه خدمات سلامت به بيماران و جامعه غيرقابل تفكيك هستند.


دستياران رشته پزشكي هسته اي، به عنوان پزشكاني كه در آينده وظيفه اداره خدمات سلامت را در ابعاد مختلف رشته تخصصي خود بر عهده مي گيرند ،
بايد در يك محيط مناسب ، دانش ومهارت هاي لازم راكسب كنند. با توجه به ماهيت رشته پزشكي هسته اي، دستتياران تخصصتي اين
رشته بايد دوره آموزش حرفه اي لازم را در حيطه هاي مختلف باليني، تصويربرداري و آزمايشگاهي طي كرده و علاوه بر كسب صلاحيت
هاي تخصصي لازم بايد ساير صلاحيت ها نظير تعهد حرفه اي، مهارت ارتباط با بيماران، مهارت ارتباط حرفه اي با همكاران و ساير كاركنان،
مهارت مديريت امكانات ومنابع انساني در محيط حرفه اي و..... را با صرف كمترين انرژي و اصطكاك در محيط كار وآموزش كسب كننتد و
دائماً كيفيت عملكرد خود، همكاران خود ، بخش تخصصي و بيمارستاني را كه در آن آموزش مي بينند، ارتقا بخشند. متخصصين آينده بايد
بيشتر و پيشتر از آنكه با اخذ مدارك و يا رقابت براي كسب نمرات بالا در دوره هاي آموزشي برتري خود را نشان دهند، بايد صلاحيت خود
را در محيط واقعي ارائه خدمات سلامت به اثبات برسانند و بجاي آنكه خود را جدا از بقيه و بدون ارتباط با همه اتفاقات محيط آموزش خود
ببينند بايد به كار تيمي، كنترل دائمي محيط حرفه اي و حتي راهبري اين محيط براي رسيدن به حداكثر تاثيرگذاري باليني اهتمام ورزند.
اين رشته تخصصي در طي مدت چند سال گذشته پيشرفت هاي زيادي را در عرصه هاي مختلف تجربه كرده كه لزوم بازنگري در برنامته
آموزشي اين رشته را توجيه مي كند. رشته تخصصي پزشكي هسته اي با عنايت به رويكرد هاي فوق و بر اساس مطالعات تطبيقي، رعايت
استانداردهاي بين المللي و بازخورد همكاران، برنامه حاضر را تدوين و بازنگري نموده و اميد است با ارائه بازخوردهاي ارزشمند از سوي
همكاران و فراگيران محترم، اين رشته روز به روز از بالندگي بيشتر برخوردار گردد.

در قسمت الحاقات فايل كامل ضميمه شده است.

0/5 امتياز (0)
الحاقات
دانلود
اندازه :1087 كيلوبايت
پسوند : pdf
نظرات
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن