جمعه  16 خرداد 1399 
 
 پذيرش اسكن PET/CT
نکات قابل توجه

تلفن جهت نوبت دهی پت اسکن

02184903039