چهارشنبه  27 شهريور 1398 
 
 پذيرش و نوبت دهي اسكن PET/CT

جهت تعیین وقت برای اسکن PET/CT فرم زیر را کامل و با دقت پر نمایید